Повећан износ накнаде за топли оброк

Повећан износ накнаде за топли оброк
Повећан износ накнаде за топли оброк

Поред права на плату, право на топли оброк је основно право радника из радног односа које проистиче из одредби Закона о раду.

Законска обавеза свих послодаваца у Републици Српској је да раднику исплаћују накнаду трошка топлог оброка у новцу, уколико код послодавца није организована исхрана.

Висина топлог оброка утврђена Одлуком Владе Републике Српске о утврђивању увећана плате, висине примања по основу рада  и висине помоћи раднику (,,Службени гласник Републике Српске,, број: 53/16 и 12/22)  износи 0,75 % просјечне бруто плате у Републици Српској за претходну годину, за сваки радни дан. Према томе, од 22.2.2022. године радник има право на топли оброк у бруто износу од  11,60 КМ, односно 8,00 КМ у нето износу, за сваки дан који је радник био на послу.

На примјер, уколико радник у току мјесеца има 22 радна дана, топли оброк му износи 176,00 КМ (22 х 8,00 KM). Ово је најмањи износ топлог оброка, Колективним уговором Синдикат и послодавци могу утврдити и већи износ топлог оброка.

У случају обављања прековременог рада, дужег од три часа дневно, радник има право на још један додатни топли оброк.

Ако је послодавац организовао исхрану радника, сви трошкови припремања  топлог оброка не би требали бити испод износа који је прописан у случају исплате трошкова топлог оброка радницима у новцу, јер је Законом о порезу на доходак Републике Српске прописано да послодавац не плаћа порез на доходак остварен по основу радног односа на трошкове припремања топлог оброка у властитим ресторанима код послодавца или топлог оброка испорученом послодавцу од лица регистрованог за услуге кетеринга, а највише до 4,50 КМ дневно по запосленом. Уколико трошак топлог оброка, испоручен путем кетерингa, износи мање од 8,00 КМ, послодавац треба да раднику исплати разлику топлог оброка у новцу. Организована исхрана од стране послодавца подразумјева правилну, здраву и квалитетну исхрану прилагођену напорима које запослени улажу у току рада.

Радници не остварују право на топли оброк у случају коришћења годишњег одмора, плаћеног одсуства, привремене спријечености за рад  и неплаћеног одсуства .

Радницима чије се плате финансирају из Буџета и фондова (образовање, култура, полиција, правосуђе, управа, јавне службе и здравство), накнада за топли оброк  се не исплаћује, већ је урачуната у плату у складу са законима о платама.

У циљу обезбјеђивања права на топли оброк свим радницима у Републици Српској, Савез синдиката Републике Српске и грански Синдикати буџетских и фондовских корисника су покренули иницијативу за посебно исказивање накнаде за топли оброк на постојеће плате радницима у образовању, култури, полицији, правосуђу, управи, јавним службама и здравству.

Иницијатива Савеза синдиката Републике Српске је прихваћена од стране Народне скупштине Републике Српске, која је посебним Закључком, који смо ми предложили, обавезала Владу Републике Српске да настави преговоре са гранским синдикатима буџетских и фондовских корисника око ,,распакивања,, Закона о платама, а у циљу остваривања права на топли оброк за све раднике чије се плате финансирају из Буџета и фондова.

ПРАВО НА ТОПЛИ ОБРОК ЈЕ ВАШЕ ЗАКОНСКО ПРАВО И НИКО ВАМ ГА НЕ МОЖЕ УСКРАТИТИ!

Савез синдиката Републике Српске позива све раднике – чланове Синдиката да пријаве, сваку врсту злоупотреба од стране послодаваца (не исплаћивање накнаде за топли оброк, исплаћивање топлог оброка у мањем износу) како би заштитили њихова права путем регионалних канцеларија Службе за бесплатну правну помоћ Савеза синдиката Републике Српске.

ИМАМ ПРАВО ВИШЕ, ЧЛАН САМ СИНДИКАТА ! 

ГЕНЕРАЛНИ  СЕКРЕТАР
Горан Станковић


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!