Одржана 14. сједница Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС

Одржана 14. сједница Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС
Одржана 14. сједница Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС

На 14. сједници Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС, одржаној 29.02.2020.године у Бањој Луци, расправљало се о актуелној ситуацији и о тренутним активностима у Синдикату шумарства, прераде дрвета и папира РС и Савезу синдиката РС са посебним акцентом за побољшање материјално – економског положаја радника. Након свеобухватне расправе донесени су сљедећи

З А К Љ У Ч Ц И

  1. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске прихватио је информацију о активностима Савеза синдиката Републике Српске у вези рада Радне групе за израду измјена и допуна Закона о раду Републике Српске.

Оно што је битно напоменути је да су представници Савеза синдиката Републике Српске у Радној групи за измјене и допуне Закона о раду Републике Српске инсистирали на основним захтјевима Савеза синдиката Републике Српске за измјене и допуне кључних законских одредби.
Једно од кључних питања које је потребно прецизније и јасније дефинисати јесте питање института плате, увећања плате и других примања, јасније дефинисање појма најниже плате и услова под којима се може исплаћивати најнижа плата, те дефинисање других елемената на којима почива систем плата у Републици Српској.
Такође, поступак утврђивања одговорности радника, позиционирање колективних уговора и повећања цензуса за репрезентативност синдиката су свакако питања која ће бити предмет нових измјена и допуна Закона о раду.
У преговорима са предсједником Владе Републике Српске успјели смо издејствовати да питања висине износа регреса, увећања годишњег одмора по основу радног стажа и дужина плаћеног одсуства по различитим основама, буду обавезни дио измјена и допуна Закона.
Измјене и допуне Закона о раду биће донесене у току 2020.године.
Најнижа плата у Републици Српској за 2020.годину утврђена је у износу од 520 КМ. Због различитих тумачења института најниже плате, односно шта све улази у износ најниже плате, Савез синдиката Републике Српске је упутио Влади Републике Српске захтјев за аутентично тумачење.
Према мишљењу Савеза синдиката Републике Српске у најнижу плату улази основна плата коју чине коефицијент и цијена рада, те радни учинак, а сва увећања плате и остала примања се посебно исказују.
Мишљење које добијемо од Владе Републике Српске у вези најниже плате, биће достављено свим синдикалним организацијама.

  1. Анализирајући стање у предузећима чије се синдикалне организације налазе у саставу Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, констатовано је да се права радника прописана законом и колективним уговором поштују, те да се плате редовно исплаћују,али не и остала примања.Такође је констатовано да није било исказивања вишка радника
  2. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске је констатовао да у синдикалним организацијама из области шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске није дошло до повећања плата у складу са Законом о подстицајима у привреди Републике Српске.
  3. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске даје пуну подршку Јединственој удруженој синдикалној организацији ЈПШ „Шуме Републике Српске“а.д. Соколац, на даљем ангажману око имплементације Правилника о систематизацији радних мјеста у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац.
  4. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске је позитивно оцијенио враћање преко 250 чланова синдиката у састав Јединствене удружене синдикалне организације ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац и Синдикат шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, формирање нове Синдикалне организације у „НОВА ДИПО“ д.о.о. Горњи Подграци,као и успјешно завршене преговоре и усаглашен текст Колективног уговора у СХП „Целекс“.
  5. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, подржава захтјев Синдикалне организације Национални парк „Козара“ Приједор, да се у што краћем периоду организује састанак представника Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске са представницима Управе Националног парка „Козара“ Приједор, како би се ријешиле све евентуалне недоумице око статуса Синдикалне организације у овом предузећу.
  6. Задужују се предсједници синдикалних организација да активно прате примјену права радника прописаних Законом о раду и колективним уговорима, те да у случају било какве повреде права радника обавијесте грански синдикат и Савез синдиката Републике Српске, посебно у случају неисплаћивања утврђеног износа најниже плате или њеног погрешног обрачуна.
  7. Сви капацитети Савеза синдиката Републике Српске и Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске стоје на располагању синдикалним организацијама у вези захтјева за побољшање материјалног положаја запослених.
  8. О овим донесеним закључцима у што краћем року упознати синдикално чланство.

е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!