Članovi Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske u Skoplju

Članovi Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske u Skoplju
Članovi Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske u Skoplju

Članovi Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske prisustvuju sasatanku na visokom nivou o tripartitnom socijalnom dijalogu na Zapadnom Balkanu. Sastanku prisustvuje Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata RS, Vlado Pavlović, član Ekonomsko-socijalnog savjeta ispred Saveza sindikata Republike Srpske, Duško Milunović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite u Vladi RS, kao i Saša Aćić, direktor Unije udruženja poslodavaca RS. Sastanak koji zajednički organizuju Evropska komisija i Međunarodna organizacija rada u okviru projekta kojeg finansira EU „Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja“ (ESAP), održavase u Skoplju, Sjeverna Makedonija.

Sastanak ima tri glavna cilja:

  • Prvo, njime će se produžiti dijalog o politikama koji je uspostavljen između EU i Međunarodne organizacije rada (MOR) sa partnerima u regionu razmatranjem ostvarenog napretka i pokretanjem diskusije koja je fokusirana na trenutne izazove i prilike u unapređenju socijalnog dijaloga.
  • Drugo, sastanak će istražiti nove puteve za socijalni dijalog u svjetlu MOR-ove Stoljetne deklaracije za budućnost rada 2019. godine i principa Evropskog stuba socijalnih prava.
  • Treće, na sastanku će se diskutovati o konkretnim mjerama za jačanje efektivnosti i relevantnosti ekonomsko-socijalnog savjeta na različitim nivoima i dati izgledi za drugu fazu projekta „Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja“ (ESAP) i dalje akcije ekonomsko-socijalnog savjeta.

Međunarodna organizacija rada je od svog osnivanja pozicionirala socijalni dijalog, uključujući kolektivno pregovaranje i tripartitnu saradnju, u osnovu svih svojih akcija. MOR-ova Stoljetna deklaracija za budućnost rada 2019. godine prepoznaje ključnu ulogu socijalnog dijaloga u osiguranju cjelokupne kohezije društava i funkcionalne i produktivne ekonomije. Jak, uticajan i inkluzivan socijalni dijalog omogućava pravednu tranzicijuka budućnosti rada koji doprinosi održivom razvoju u svim njegovim dimenzijama, ekonomskim i socijalnim.

Zajedničko adresiranje radnih i socio-ekonomskih prava na Zapadnom Balkanu je važan preduslov za kontinuiranu ekonomsku i socijalnu konvergenciju na putu ka članstvu u EU. Socijalni dijalog je u srcu evropskog socijalnog modela, što je potvrđeno u Evropskom stubu socijalnih prava koji postavlja 20 principa i prava koja se smatraju suštinskim za pravična i funkcionalna tržišta rada i socijalne sisteme u Evropi 21.vijeka. Osim toga, u Strategiji za Zapadni Balkan 2018. Evropska komisija je izrazila opredjeljenost za podršku politici zapošljavanja i socijalnoj politici u regionu, podstičući odgovarajući angažman sa svih nivoa vlasti,socijalnih partnera i civilnog sektora.

Regionalni projekat Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja kojeg finansira Evropska komisija, a implementira MOR i RCC, podržava saradnju između institucija tržišta rada na Zapadnom Balkanu, uključujući ekonomsko-socijalni savjet, podstičući regionalnu saradnju partnera koji se suočavaju sa sličnim izazovima. Akcije projekta se fokusiraju na poboljšanje i funkcionisanje ekonomsko-socijalnog savjeta, kako bi se unaprijedilo njihovo učešće i relevantnost u donošenju domaćih strateških ekonomskih i odluka socijalne politike.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!