Aktivnosti Sindikata radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske

Grupa aktivista, posvećena demokratizaciji odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, ali i šire i čvrsto opredijeljena da aktivno i u kontinuitetu radi na poboljšanju ekonomsko-socijalnog položaja radnika MUP-a RS, na osnivačkoj Skupštini u Bijeljini, 11.04.1997. godine, formirala je Sindikat radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Predsjednik Sindikata u prvom mandatu bio je Radovan Pejić, a potpredsjednici Radomir Njeguš i Rodoljub Ćetojević.

Prve aktivnosti Sindikata radnika unutrašnjih poslova RS ogledale su se u animiranju pripadnika MUP-a RS za učlanjenje u Sindikat. Prilikom poznatih događaja oko podjele MUP-a RS na dva dijela, principom istok-zapad 1997. godine, Sindikat radnika unutrašnjih poslova RS uspio je očuvati jedinstvo organizacije. Takođe se, zahvaljujući agilnosti rukovodstva i članstva Sindikata, najozbiljnije pristupilo pregovorima sa poslodavcem – resornim ministrom u cilju pronalaženja najboljih rješenja za pripadnike Ministarstva iz oblasti rada i prava koja proizilaze iz rada, te je 01.09.1998. godine potpisan prvi Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti unutrašnjih poslova Republike Srpske. Bio je to prvi kolektivni ugovor potpisan u istoriji moderne policije na ovim prostorima. Prvim Posebnim kolektivnim ugovorom decidno su utvrđena prava, obaveze i odgovornosti po osnovu rada. Posebna briga Sindikata bile su oblasti zaštite na radu i zaštite prava radnika, kao i plata i drugih primanja radnika, na što je stavljen akcenat u ovom Posebnom kolektivnom ugovoru.

U cilju poboljšanja ekonomsko-socijalnog položaja radnika MUP-a RS i povećanja postojećeg obima prava iz oblasti rada Sindikat je u pregovorima sa poslodavcem uspio dogovoriti i potpisati Izmjene i dopune Posebnog kolektivnog ugovora 12.07.2000. godine, a druge Izmjene i dopune postojećeg Posebnog kolektivnog ugovora potpisane su 04.11.2003. godine u kojima je Sindikat izborio i u cijelosti regulisao pitanje plata i ostalih ličnih primanja pripadnika MUP-a RS.

Prvi kongres Sindikata radnika unutrašnjih poslova RS održan je 28.05.1999. godine u Banjoj Luci. Ovaj Kongres je značajan po tome što je Sindikat svoju unutrašnju organizacionu strukturu prilagodio potrebama i zahtjevima članstva.

Cijeneći potrebu i korisnost bliske saradnje sa drugim policijskim sindikatima iz regiona, kao i širu međunarodnu saradnju sa sindikatima javnih službi, Sindikat radnika unutrašnjih poslova RS je aktivno radio na međusobnoj saradnji i povezanosti i bio je prvi granski sindikat iz sastava Saveza sindikata Republike Srpske koji je primljen u PSI – međunarodnu sindikalnu asocijaciju javnih službi.

Druga Skupština Sindikata radnika unutrašnjih poslova RS održana je 25.05.2001. godine u Trebinju i za predsjednika Sindikata izabran je Duško Jandrić, koji je ponovo biran za predsjednika na Trećoj skupštini, održanoj 31.05.2005. godine u Banjoj Luci, te Četvrtoj skupštini održanoj 29.05.2009. godine, takođe u Banjoj Luci. U svim ovim mandatima za sekretara Sindikata je birana Anica Jondić, jedna od osnivača Sindikata.

Sindikat radnika unutrašnjih poslova RS je 17.07.2006. godine potpisao novi Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti unutrašnjih poslova Republike Srpske.

U odredbama ovog Posebnog kolektivnog ugovora akcenat je stavljen na decidno regulisanje prava koja proizilaze iz radnog odnosa, prijema u radni odnos, stručnog osposobljavanja i usavršavanja radnika i rasporeda radnika u određenim okolnostima, zaštitu radnika u smislu odgovarajućih uslova rada, ličnu i kolektivnu zaštitu na radu, zdravstvenu zaštitu, te posebnu zaštitu žena i materinstva. Apostrofirana je i zaštita radnika koja se ogleda u pružanju besplatne pravne pomoći, kao i prava na naknadu materijalne štete, a po prvi put definisana je i mogućnost arbitražnog postupka unutar MUP-a RS. Takođe je precizirana i oblast plata i naknada, kao i uslovi za rad Sindikata.

Izmjene i dopune Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti unutrašnjih poslova Republike Srpske potpisane su 08.02.2008. godine i njima je izvršena harmonizacija odredaba Posebnog kolektivnog ugovora u oblasti plata i naknada sa odredbama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kazneno-popravnim ustanovama i sudskoj policiji.

Posebno je bitno, iako ne tako vidljivo, da se Sindikat radnika unutrašnjih poslova RS nametnuo kao ozbiljan partner poslodavcu u izradi zakonskih i podzakonskih propisa koji se odnose na prava koja proističu iz rada i koja su vezana za rad.

Izuzetan rezultat, moglo bi se to slobodno nazvati krunskim uspjehom Sindikata, je izboreno pravo na štrajk policijskih službenika u MUP-a RS regulisano 2011. godine novim Zakonom o unutrašnjim poslovima, tako da su naši pripadnici dobili ovo legitimno pravo koje imaju sve policijske strukture u demokratskim društvima. Rješenjem Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite RS od 05.07.2010. godine utvrđena je reprezentativnost Sindikata radnika unutrašnjih poslova RS u grani unutrašnjih poslova.

Na redovnoj izbornoj skupštini 2013. godine za predsjednicu Sindikata radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske, izabrana je Anica Jondić, koja tu funkciju obavlja i danas.

Vrijeme koje dolazi, pred Sindikat radnika unutrašnjih poslova, kao i sve druge sindikate postaviće nove i teže izazove koji će zahtijevati unutrašnje organizaciono jačanje, snagu i jedinstvo, kao i principijelnost i hrabrost, kako članova tako i rukvodnih struktura Sindikata u ostvarenju i realizaciji temeljnih sindikalnih vrijednosti.

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti unutrašnjih poslova Republike Srpske (Sl. Gl. 69/19, .doc, 136kb )

Zakon o izmjenama i dopuni zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, Sl. Glasnik RS broj 105/19 od 10.12.2019. godine