Nakon godinu dana, Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske i većinski i reprezentativan!

Nakon godinu dana, Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske i većinski i reprezentativan!
Nakon godinu dana, Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske i većinski i reprezentativan!

Uprkos pokušajima da se razbije najveća radnička organizacija u Srpskoj, odbjegli Sindikat uprave RS nije uspio da dovede pod znak pitanja odlučnost većine članstva da ostanu pod zaštitom Saveza sindikata Republike Srpske i njenog granskog udruženja radnika, koje je i nakon nezakonitog izlaska Sindikata uprave RS iz Saveza sindikata Republike Srpske ostao najveći i najbrojniji sindikat u oblasti uprave.

Naime, brojne sindikalne organizacije koje su nakon nezakonite i nestatutarne odluke Sindikata uprave Republike Srpske, po automatizmu izašle, odlučile su da se vrate i svoj rad i djelovanje nastave u okviru Saveza sindikata Republike Srpske.

Za samo godinu dana od osnivanja Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske, broj sindikalnih organizacija se sa 20 koje su odmah ostale, popeo na 48, a broj članova premašio je 5 000 čime je ovo bila i ostala najveća radnička organizacija u oblasti uprave.

Sindikat je osnovan 28. marta 2018. godine nakon izražene volje predsjednika sindikalnih organizacija, članova sindikata zaposlenih u oblasti lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske da nastave sa radom i djelovanjem u okviru Saveza sindikata Republike Srpske, u čijem su se sastavu nalazile od samog svog osnivanja. Skupština ovog sindikata jednoglasno je tada izabrala svoje organe: Republički, Nadzorni i Statutarni odbor, te usvojila Statut i druge akte neophodne za rad i funkcionisanje. Za predsjednika je izabran Branko Zelenović iz Sindikalne organizacije JU „Vode Srpske“ – Bijeljina. S obzirom na to da se broj sindikilanih organizacija ubrzo udvostručio, 2. aprila je održana redovna Skuština ovog sindikata koja je ponovo izabrala Zelenovića za predsjednika, kao i nove organe.

U skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama RS, upisan je u sudski registar, a od septembru prošle godine stekao je i reprezentativnost čime je postao socijalni partner Ministarstva lokalne uprave i samouprave RS bez kojeg se više ne može donijeti nijedan zakonski i podzakonski propis u Srpskoj za zaposlene u ovim djelatnostima.

Sa sindikalnim organizacijama po regijama dva puta su održani sastanci kako bi se predsjednici upoznali sa aktivnostima te analiziralo stanje po ustanovama u vezi prava radnika iz radnog odnosa. Svim članovima sindikata pružena je pravna pomoć putem Službe za besplatnu pravnu pomoć.

Zaključene su izmjene i dopune Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave, koje su omogućile povećanje plata svim zaposlenima za 30 KM. Upućen je i zahtjev za pregovore nadležnom ministarstvu i Vladi RS oko utvrđivanja cijene rada za 2019. godinu i zaključivanje posebnih kolektivnih ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave, uprave i javnih službi. Međutim, uprkos tome, došlo je do kršenja zakona i sklopljen je nezakonit ugovor sa samo jednim socijalnim partnerom, zbog čega će naš sindikat da preduzme potrebne korake i zahtijevati njegovo poništavanje.

Republički odbor donio je prethodno odluku o izboru članova pregovaračkog tima za oblast lokalne samouprave, te za oblast uprave i javnih službi. Održani su sastanci pregovaračkih timova sa nadležnim ministarstvom i Vladom RS u vezi izmjene zakonskih propisa i to: Zakona o lokalnoj samoupravi RS, Zakona o državnim službenicima RS, Zakona o platama za zaposlene u oblasti uprave i javnih službi RS, posebnim kolektivnim ugovorima, te o svim drugim bitnim pitanjima vezanim za prava radnika zaposlenih u lokalnoj samoupravi, upravi i javnim službama.

Sindikat učestvuje u aktivnostima SSRS koje se odnose na realizaciju Memoranduma o zajedničkim mjerama zaključenog sa Vladom RS, s posebnim akcentom na rad radnih grupa u kojima SSRS ima svoje predstavnike i to: izmjena i dopuna Zakona o radu RS, izmjena i dopuna Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti RS, Zakona o udruženjima i fondacijama RS, Zakona o inspekcijama RS, Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju, Programa ekonomskih reformi za period 2019-2021. godinu i Budžet RS za 2019. godinu.

Od 22-25. avgusta 2018. godine u hotelu „Kardial“ u Tesliću, održani su Prvi sportsko-rekreativni susreti Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS na kojima je učestvovalo preko 200 sindikalaca, a od 30. maja do 2. juna 2019. godine su održane nove igre u kojima je učetvovalo 13 ekipa sa preko 350 učesnika.

Otvoreni Drugi sportsko - rekretivni susreti Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske
Otvoreni Drugi sportsko – rekretivni susreti Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske

Sindikat se aktivno bavi uspostavljanjem saradnje sa sindikatima iz oblasti lokalne samouprave, uprave i javnih službi u zemljama Jugoistočne Evrope. Uz podršku Međunarodne konfederacije sindikata i Saveza sindikata RS, organizovan je i okrugli sto na temu: „Izazovi i prilike u lokalnoj samoupravi, upravi i javnim službama u Republici Srpskoj“, na kojem su analizirani zakonski i podzakonski propisi za zaposlene u ovim oblastima i dati konstruktivni prijedlozi, primjedbe i sugestije za unapređivanje položaja zaposlenih u ovim oblastima.

U više navrata, predsjednik Zelenović sa saradnicima i predstavnicima SSRS, organizovao je konferencije za medije u cilju upoznavanja članstva i javnosti sa aktivnostima i reagovao na iznošenja zlonamjernih i neistinitih tvrdnji Sindikata uprave RS.

Kroz izmjene zakona sačuvati i unaprijediti sva stečena prava
Kroz izmjene zakona sačuvati i unaprijediti sva stečena prava

Sindikat je pokazao svoju masovnost, jedinstvo i snagu, prvenstveno baveći se pitanjima značajnim za očuvanje i unapređenje prava radnika. U svim aktivnostima učestvuju sve sindikalne organizacije koje zajedničkim naporima rade na zaštiti prava i interesa svojih članova ukazujući neprestano na potrebu da se radnci priključe sindikatu, solidarišu i pokazuju zajedničku snagu u pregovorima sa poslodavcima.
U tekućoj godini radimo na daljem omasovljavanju članstva i formiranju novih organizacija, obilazimo teren i upoznavajemo članstvo sa situacijom, i održavmo sastanke sa njima i sa poslodavcima. Slijede zakonodavne aktivnosti i dostavljanje prijedloga za izmjene zakonskih i podzakonskih rješenja.
Nastavlja se rad na povećanju plata zaposlenih i pregovori za izmjene i dopune ili zaključivanje kolektivnih ugovora i ugovaranje cijene rada sa poslodavcima. Takođe, planirano je izdvajanje finansijskih sredstva za pomoć članovima sindikata, kao i redovno pružanje stručne i pravne zaštite članova sindikata. Tokom ove godine u planu je formiranje aktiva mladih i aktiva žena, kao i njihova edukacija.

Okosnica djelovanja biće sindikalna borba za osnovna prava svakog radnika, pravo na rad, pravo na adekvatno plaćen rad, koji će omogućiti pristojan život svakom radniku i njegovoj porodici. Ciljevi i zadaci predviđeni ovim programom aktivnosti realizovaće se kroz rad organa na svim nivoima organizovanja. Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske želi i nastoji da bude isključivo u službi članstva, a ne pojedinca. Naša snaga leži u masovnosti i solidarnosti i svijesti da smo zajedno jači.