Javna rasprava u Trebinju – Zakon o radu na ispitu

Javna rasprava o primjeni Zakona o radu - Trebinje 12 oktobar 2017. godine
Javna rasprava o primjeni Zakona o radu - Trebinje 12 oktobar 2017. godine

U organizaciji Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite RS, u saradnji sa projektom “ Podrška socijalnim partnerima u socijalnom dijalogu “ danas je u Trebinju održana javna rasprava o primjeni Zakona o radu, kojoj su prisustvovali predstavnici resornog ministarstva, Agencije za mirno rješavanje radnih sporova RS, javnih institucija i ustanova, brojni članovi Saveza sindikata RS sa područja istočne Hercegovine i svega nekolicina trebinjskih poslodavaca.
Prisutni predstavnici Saveza sindikata RS bili su jednoglasni u ocjeni – da je neophodno donošenje izmjena i dopuna postojećeg ili donošenje novog Zakona o radu, trebinjski poslodavci, koji nisu učestovali u raspravi, kažu da podržavaju dalji dijalog sa socijalnim partnerima, dok iz resornog minisitarstva navode da će se analiza primjene Zakona o radu naći pred Socijalno-ekonomskim savjetom RS krajem godine i da će nakon toga Vlada RS sa socijalnim partnerima donijeti odluku o eventualnim korekcijama Zakona.
“ Cilj Vlade RS i resornog ministarstva je da kao svoju programsku aktivnost do kraja ove godine izvrši analizu primjene Zakona o radu RS. Ovdje smo u Trebinju da čujemo šta o aktuelnom zakonu misle naši socijalni partneri, sindikalci i poslodavci, naučni i stručni radnici i svi oni koji primjenjuju Zakon o radu, da kažu u kojoj mjeri imaju problema u primjeni toga zakona “ kaže Rajko Kličković, načelnik Odjeljenja za rad i zapošljavanje i drugostepene inspekcijske poslove u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite RS.
On navodi da će nakon javnih rasprava stručni tim, sačinjen od pravnika i ekonomista i statističara sačiniti dokument – Analizu primjene Zakona o radu koju će krajem godine razmatrati Ekonomsko-socijalni savjet RS, kako bi se sagledalo da li ima potrebe i u kojoj mjeri treba intervenisati u Zakonu o radu.
Dragan Simović, izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Trebinje navodi da je aktuelnim zakonom pogaženo kolektivno pregovaranje i da su neophodne izmjene i dopune postojećeg ili donošenje novog Zakona o radu.
“ Postojeći zakon, koji je stupio na snagu 20. janaura 2016, donesen je po hitnom postupku, bez provedenih javnih rasprava. Sindikat je bio apsolutno protiv da se najvažniji zakonski akt poslije Ustava donosi na ovakav način. Već tada smo znali da će primjena ovog zakona ići veoma teško i da će primjene pojedinih njegovih odredbi izazvati poremećaj u ostvarivanju radničkih prava, što se i pokazalo. To su, na svoj način, potvrdili i predstavnici resornog ministarstva, kao i poslodavci svojim nedolaskom na današnju javnu rasrpavu, izuzev svega dva tri-poslodavca, i u ogromnom broju, predsjednici sindikalnih organizacija sa područja istočne Hercegovine “ navodi Simović.
Dodaje da je aktuelnim zakonom istrgnuto kolektivno pregovaranje iz ruku sindikata, a Pravilnik o radu nametnut kao opšti akt, koji je u praksi postao pravilo a ne izuzetak.
“ Aktuelnim Zakonom pogaženo je kolektivno pregovaranje, koje je istrgnuto iz ruku sindikata, kao jedino oružje kojim mogu da poprave svoja određena prava, tako da su pojedine odredbe u prvi plan Zakona o radu stavile Pravilnik o radu, koji donosi isključivo poslodavac, bez ikakvog uticaja sindikata, odnosno predstavnika radnika. Generalni stav Saveza sindikata RS jeste da su neophodne izmjene i dopune postojećeg ili donošenje novog Zakona o radu “ , zaključuje izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Trebinje.
Želimirka Lučić, pravnik iz Službe za besplatnu pravnu pomoć Saveza Sindikata iznijela je niz konkretnih primjedbi na pojedine članove Zakona o radu koji su primjenjujući se u praksi umanjili dostignuti stepen radničkih prava i na taj način stvorili osnovu s koje poslodavci zloupotrebljavaju brojne nedorečenosti pravnih normi samog zakona.
Rajko Ćapin, direktor Doma penzionera Trebinje,jedan od trojice prisutnih poslodavaca na Javnoj raspravi, kaže da podržava dalje dijaloge sa socijalnim partnerima, kako bi se poboljšao status radnika.
“ Podržavamo dijalog među socijalnim partnerima kako bi se poboljšao položaj radnika. Smatram da ovakvih dijaloga, poput današnje javne rasprave treba biti i češće, kako bi se došlo do zadovoljavajućih rješenja. I sam, kao poslodavac, nastojaću da radim na poboljšanju položaja zaposlenih jer nezadovoljan radnik nije dobar ni sebi ni firmi, ustanovi, u kojoj je zaposlen “ kaže Ćapin.