СЛУЖБА ЗА БЕСПЛАТНУ ПРАВНУ ПОМОЋ САВЕЗА СИНДИКАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

У оквиру Савеза синдиката Републике Српске формирана је служба за бесплатну правну помоћ која пружа бесплатну правну помоћ из рада и по основу рада свим члановима синдиката, заступањем чланова пред послодавцем, судовима и другим државним органима.
Служба обавља правне послове за све облике организовања и дјеловања синдиката у оквиру Савеза синдиката.
Запослени у служби за бесплатну правну помоћ су дипломирани правници са положеним правосудним испитом и дипломирани правници са радним искуством.

Регионални
синдикални
центар
Правник у служби
за бесплатну
правну помоћ
Поштанска адреса е-маил Број телефона
БАЊА ЛУКА Горан Станковић
Јагода Звонар
Сандра Тодоровић
Српска 32,
78.000
Бања Лука
ljiljanavojnovic
@savezsindikatars.org
051 214 927
ПРИЈЕДОР Игор Ратковић Б.Нушића 5,
79.101
Приједор
rscprijedor@teol.net 052 232 827
ДОБОЈ Небојша Бљајић Немањина 20,
74.000
Добој
sindikatdo@teol.net 053 241 776
БИЈЕЉИНА Раденка Кајтаз Николе Тесле 6,
76.300
Бијељина
sindikatbijeljina
@telrad.net
055 204 341
ЗВОРНИК Дијана Максимовић Светог Саве 124,
75.400
Зворник
sindikatzv@spinter.net 056 213 264
ИСТОЧНО
САРАЈЕВО
Милош Пурковић Стефана Немање 13,
71.123
И.Сарајево
sopinsii@teol.net 057 340 220
ТРЕБИЊЕ Желимирка Лучић Краља Петра I
ослободиоца 40,
89.000 Требиње
sindtb@teol.net 059 273 241
13.04.2017. године
УСВОЈЕН ИЗВЈЕШТАЈ СЛУЖБЕ ЗА БЕСПЛАТНУ ПРАВНУ ПОМОЋ ССРС

На 8. Редовној сједници Генералног вијећа Савеза синдиката Републике Српске усвојен је Извјештај о раду Службе за бесплатну правну помоћ ССРС. Документ у цјелости можете погледати или преузети на линку испод.

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБЕ ЗА БЕСПЛАТНУ ПРАВНУ ПОМОЋ


Информативна служба

13.04.2017. године
СЛУЖБA ЗА БЕСПЛАТНУ ПРАВНУ ПОМОЋ САВЕЗА СИНДИКАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 2005-2012 ГОДИНА

Служба за бесплатну правну помоћ Савеза синдиката Републике Српскеоснована je 2005. године на основу статута који је усвојен на Трећем конгресу те године. Служба пружа помоћ из области рада и по основу рада свим  члановима синдиката  те заступа чланове синдиката пред послодавцем, судовима и другим државним органима и институцијама. У служби је запослено седам дипломираних правника, од којих два имају положен правосудни испит. Сходно потребама радника, а у циљу постизања пуног ефеката правне заштите, служба је организована на нивоу Савеза синдиката Републике Српске и распоређена је по територијалном принципу са канцеларијама у Бања Луци, Приједору, Добоју, Бијељини, Источном Сарајеву и Требињу.
Ова дјелатност синдиката до 1997. године  одвијала се у оној мјери у којој су то дозвољавали тадашњи закони, налагала потреба и кадровске могућности. Неспорно је да је у том периоду приоритет било хуманитарно дјеловање синдиката како би се радници спасили од глади, а њихoва радничка права су била у другом плану. Сама чињеница да је радни однос био замиијењен радном обавезом довољно говори о ограничењу тих права и могућности њихове заштите. Међутим, већ 1997. године Генерално вијеће Савеза синдиката РС је донијело одлуку о правној помоћи и синдикалној инспекцији и на тај начин овај вид синдикалног дјеловања ставило у први план.
У том периоду, а до формирања службе, синдикат је пружао правну помоћ путем синдиката општина, који су били организациони дијелови савеза. У свим већим општинским синдикатима били су запослени дипломирани правници који су пружали правне услуге члановима синдиката. Ту се првенствено мисли на општине: Приједор, Бања Лука и Бијељина. То значи да правна помоћ дјелује од самог оснивања Савеза синдиката Републике Српске. Оснивањем Службе за бесплатну правну помоћ дошло је само до другачијег организовања њеног пружања.
Већина правника који сада пружају бесплантну правну помоћ, запослени  су као приправници и едуковани су за обављање послова заштите права радника. Током свога рада у служби  правници су стекли велико повјерење чланова синдиката, јер су свакодневно укључени у заштиту права радника. Служба за бесплатну правну помоћ пружа све врсте правне помоћи: пружање правних савјета, састављања свих врста поднесака као и заступања у дисциплинским поступцима и на судовима.
Служба за бесплатну правну помоћ има велику улогу у пружању помоћи синдикалним организацијама за материју регулисану статутима, као и помоћ гранским синдикатима и територијалним облицима дјеловања(састанци, сједнице, семинаре као стручна помоћ-едукатори, а често као и техничка помоћ). Синдикалне организације и радници знају да се могу обратити правницима који ће их обавијестити о њиховим правима и обавезама, што је веома битно за наше чланове.
Служба поступа и у правним областима и предузима активности које имају образовни карактер(семинари, едукација, информативни састанци), остварује непосредну комуникацију са државним органима, органима локалне самоуправе, фондовима, дирекцијама и другим органима, прати, проучава радне верзије, нацрта и приједлоге законских и других аката из области радних односа, запошљавања, пензијско-инвалидског осигурања, трансформације и приватизације својине, заштите на раду, стечаја , ликвидације, штрајка тј. даје мишљење и сугестије органима Савеза синдиката РС и гранских синдиката. Правници су укључени у све активности око доношења системских закона. Ту се првенствено мисли на: Закон о штрајку, Закон о пензијско-инвалидском осигурању, Закон о пореском поступку, Закон о инспекцијама, Закон о мирном рјешавању радних спорова, Закон о посредовању при запошљавању и правима за вријеме незапослености, Закон о заштити на раду, Закон о економско-социјалном савјету РС, Закон о стечајном поступку, Општем и  гранским колективним уговорима.
У домен њеног рада спада и обављање нормативно-правних , управних, аналитичких, информативних и свих других послова који се односе на радне односе и раднике и њихова права из рада и по основу рада, зараде и остала примања из радног односа, запошљавање, заштиту на раду, међународне конвенције из области рада, колективне уговоре и др. Прати примјену закона и међународних конвенција, води записнике на сједницама гранских синдиката, учествује у изради информација и актуелних питања везаним за заштиту права радника, даје стручна мишљења и правне савјете на захтјев органа и чланова савјета, пружа стручну помоћ синдикалним организацијама у оргнаизовању и изради аката за регионалне синдикалне центре и гранске синдикате.
Такође, за потребе гранских синдиката обавља, нормативно-правне, управне, аналитичке, информативне  и друге стручне послове, израђује приједлоге колективних уговора, статута, правилника, одлука и других аката, а обавља и друге послове из свог дјелокруга по налогу послодавца.
Евидентно је да се права радника у знатној мјери не поштују од стране послодаваца без обзира да ли је послодавац држава или приватник. Најчешћи облици повреде права радника су:
1. неисплаћене плате и накнаде плата,
2. неисплаћене отпремнине, регрес и остале накнаде прописане колективним уговорима,
3. прековремени рад супротан Законом о раду и колективним уговорима,
4. неуплата доприноса,
5. неисплаћивање топлог оброка и превоза,
6. умањење плате по основу минулог рада,
7. повреде на раду и недостатак адекватне заштите,
8. мобинг

 

У прилогу : Извјештај о пруженој правној помоћи за горе наведени период , бодован према адвокатској тарифи:


Информативна служба

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

СИНДИКАЛНА ПОТРОШАКА КОРПА
ОПШТИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
ОДЛУКА О НАЈНИЖОЈ ПЛАТИ
ГРАНСКИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
ЗАКОН О РАДУ
ЗАКОН О ЗАШТИТИ НА РАДУ
РИЈЕЧ СИНДИКАТА НОВИНЕ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ЗАШТИТА НА РАДУ